shopify
analytics tool

Concurs pentru ocupare a unor posturi vacante pentru personalul contractual din cadrul Casei de Cultura Tecuci

Concurs-secretar-Tecuci

Casa de Cultura Tecuci organizeaza examen de ocupare a unor posturi vacante in perioada 13-14 noiembrie 2014, pentru urmatoarele posturi vacante:
Secretar-arhivar- studii medii
Fuctionar – studii medii teoretice.

Potrivit art.43 alin (3) din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice” candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) cetatenia romana si domiciliul in Romania
b) sa cunoasca limba romana si o limba straina scris si vorbit
c) varsta minima reglementata de prevederile legale, 18 ani impliniti;
d) capacitate deplina de exercitiu;
e) stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul,care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie,care ar face-o incornpatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
h) Cunostinte operare PC, Microsoft Office – Word, Excel, Power Point
i) Experienta in mass media pentru postul de functionar
j) Experientd ca secretar pentru postul de secretar-arhivar
Selectia dosarelor va avea loc in data de 03 noiembrie 2014.
Proba scrisa a examenului va avea loc in data de 13 noiembrie 2014 ora 10,00 , iar interviul in data de 14 noiembrie 2014 ora 11,00.

Dosarul de inscriere la concurs se depune la sediul Casei de Cultura Tecuci din str.1 Decernbrie 1918 nr.62, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului, respectiv pana la data de 23 octombrie 2014 ora 12,00 si trebuie sa contina obligatoriu documentele urmatoare:
a)cerere de inscriere la concurs adresata managerului Casei de Cultura Tecuci;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca,conform cu originalul, pana la data de 31.12.2010,raportul per salariat din Registrul REVISAL sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor,incepand cu data de 01.01.2011; f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului

Copiile actelor prevazute mai sus vor fi insotite de documentele originale in vederea verificarii conformitatii copiilor cu originalul.
Fromularul de inscriere se obtine de la secretariatul Casei de Cultura Tecuci.
Relatii suplimentare in legatura cu organizarea si desfasurarea concursului se pot obtine zilnic, in zilele lucratoare, intre orele 8-16, de la secretariatul Casei de Cultura Tecuci, telefon 0372727260,0372727259,0725802251

Puteţi sa anticipaţi care sunt personajele ce vor ocupa aceste posturi?

  RECLAMA

adv-ateliere-2Atelierele De Mobila.ro

 

error: Content is protected !!