shopify
analytics tool

Consiliului local Tecuci este convocat în şedinţa ordinară din data de 27.10.2016 orele 16 – DOCUMENTE

sedinta-consiliul-local-tecuci

Pentru şedinţa ordinară s-au inaintat următoarele proiecte : (dispozitia de convocare poate fi descarcata de AICI )

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli prin suplimentare de venituri şi modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2016. Descarcă documentul de AICI
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 la Societatea Ecoprest Tec S.R.L.Tecuci. Descarcă documentul de AICI
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a utilajelor de intervenţie pentru sezonul rece 2016-2017. Descarcă documentul de AICI

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei-cadru pentru servicii de deszăpezire şi închiriere utilaje pentru situaţii de urgenţă pentru sezonul rece. Descarcă documentul de AICI
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Tecuci.  Descarcă documentul de AICI
6. Proiect de hotărâre privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Tecuci.  Descarcă documentul de AICI

7. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, a unui imobil (teren) aparţinând domeniului public al Municipiului Tecuci către S.C. FDEEE Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A. – Sucursala Galaţi, în vederea amplasării unor firide şi linie electrică subterană.  Descarcă documentul de AICI
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a Indicatorilor Tehnico-economici aferenţi proiectului de investiţii :„Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Galaţi în perioada 2014-20120”. Descarcă documentul de AICI
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Masterplanului actualizat şi a listei prioritare de investiţii 2014-2020. Descarcă documentul de AICI

10. Proiect de hotărâre privind aprobare declarare zona de umplere pentru aducere la cota cu deşeuri rezultate din construcţii şi demolări. Descarcă documentul de AICI
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinţe sociale proprietatea U.A.T. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru atestarea administratorilor de imobile. Descarcă documentul de AICI

13. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unui imobil din depozit în locuinţa de necesitate. Descarcă documentul de AICI
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea racordării la sistemul de distribuţie gaze naturale a imobilului din Aleea Complexului nr.1, bl. W1, ap.25 şi încheierea contractului de cofinanţare a acesteia. Descarcă documentul de AICI
15. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui imobil în suprafaţă de 59,14 mp,situat în Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu, nr. 60, bl. A1, parter. Descarcă documentul de AICI

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci către domnul Miron Gheorghe. Descarcă documentul de AICI
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci către domnul Dănăilă Tănase. Descarcă documentul de AICI
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci către domnul Chivu Nicolae. Descarcă documentul de AICI

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci către domnul Apavaloaie Constantin. Descarcă documentul de AICI
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci către domnul Andrei Ion. Descarcă documentul de AICI
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci către domnul Profire Amalia. Descarcă documentul de AICI

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfiinţării prin demolare a imobilului proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci din str. Ştefan cel Mare nr.172-174- Etaj. Descarcă documentul de AICI
23. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a terenului arabil aflat în proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci în anul 2017. Descarcă documentul de AICI
24. Proiect de hotărâre privind organizarea structurii de intervenţie în situaţii de urgenţă cu echipe din cadrul Primăriei municipiului Tecuci şi echipe ale operatorilor economici din subordinea Consiliului local Tecuci. Descarcă documentul de AICI

25. Informări, interpelări, petiţii.

1) Informare privind analiza activităţii pe trim. III 2016 şi Planul de activitate pe trim. IV 2016 a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tecuci. Descarcă documentul de AICI
2) Informare privind situaţia economică, financiară şi juridică a Societăţii Ecoprest Tec S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
3) Informare privind situaţia referitoare la depăşirea suprafeţei autorizate de depozitare a deşeurilor la punctul de lucru Rampa Rateş S.R.L Tecuci. Descarcă documentul de AICI
4) Informare privind „Dispoziţia obligatorie nr. GLR IEF – 611/30. 09. 2016 emisă în urma inspecţiei economico-financiară desfăşurată la Societatea Pieţe Prest Tec S.R.L. Tecuci de către ANAF – Galaţi. Descarcă documentul de AICI
5) Informare privind gradul de colectare impozite şi taxe locale. Descarcă documentul de AICI

Procesul verbal al sedintei de Consiliu local din data de 10.10.2016 poate fi descarcata de AICI