Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home4/pro98tec/public_html/arhiva/wp-content/plugins/custom-permalinks/frontend/class-custom-permalinks-frontend.php on line 498
Primarul in functie Eduard Finkelstain | https://protecuci.ro/arhiva

Primarul in functie Eduard Finkelstain

Eduard Finkelstain primarul TecuciuluiPrimarul in functie Eduard Finkelstain
·  Nume si prenume: Finkelstain Eduard ·  Date personale: Nascut în Tecuci la data de 31 mai 1968. Casatorit , trei fete de 14, 12 ai 5 ani.
·  Studii si abilitati: Facultatea de Tehnologia Constructiilor de Masini Bucuresti absolvita în anul 1992. Înscris la masterat în stiinte administrative din 2005. Limba engleza bine , limba franceza partial. Operare pe calculator.
·  Evolutie profesionala : Redactor radio (circuit intern) Complex studentesc Regie in 1990. Director si asociat Diafin S.R.L., Royal Star srl între anii 1992-1994- societati distributie produse alimentare. Director S.C. Vinalcol S.A. Tecuci -1997 Administrator si asociat al S.C. Floro-Fin Grup srl  Tecuci între anii 1994-2004- distributie produse alimentare. Consilier municipal între anii 2000-2004. Primar al municipiului Tecuci din iulie 2004. Membru în Consiliul Regional de Dezvoltare A.D.R. Sud-Est Membru în Comitetul de bazin Prut-Bârlad
·  Evolutie Politica : Membru al Partidului Democrat din primavara anului 2002. Presedinte al P.D. TECUCI din iunie 2003. Presedinte executiv al PD GALATI din 2005. Membru Comisia Nationala de Statut, Etica si Litigii a Partidului Democrat din 2005
·  Pasiuni : Pescuitul si vânatoarea

I. Atributii
—————-

Extras din Legea Administratiei Publice

Art. 66. – (1) Primarul îndeplineste o functie de autoritate publica. El este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, pe care îl conduce si îl controleaza.
(2) Primarul raspunde de buna functionare a administratiei publice locale, în conditiile legii.

Art. 67. – (1) Primarul reprezinta comuna sau orasul în relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau straine, precum si în justitie.
(2) Semnul distinctiv al primarului este o esarfa în culorile drapelului national al României.
(3) Esarfa va fi purtata, în mod obligatoriu, la solemnitati, receptii, ceremonii publice si la celebrarea casatoriilor.
(4) Modelul esarfei se stabileste prin hotarâre a Guvernului.

Art. 68. – (1) Primarul îndeplineste urmatoarele atributii principale:
a) asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea în aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui României, a hotarârilor si ordonantelor Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotarârilor consiliului judetean;
b) asigura aducerea la îndeplinire a hotarârilor consiliului local. În situatia în care apreciaza ca o hotarâre este ilegala, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizeaza pe prefect;
c) poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotarârii consiliului local ia masuri pentru organizarea acestei consultari, în conditiile legii;
d) prezinta consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar, informari, privind starea economica si sociala a comunei sau a orasului, în concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la îndeplinire a hotarârilor consiliului local;
e) întocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
f) exercita functia de ordonator principal de credite;
g) verifica, din oficiu sau la cerere, încasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de îndata consiliului local cele constatate;
h) ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, împreuna cu organele specializate ale statului. În acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite în planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre;
i) asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, în conditiile legii;
j) îndruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;
k) ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice;
l) ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica;
m) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse în vânzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
n) ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, în conditiile legii;
o) ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si îl supune spre aprobare consiliului local; asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;
p) asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotarârii consiliului local;
q) asigura întretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal, în conditiile legii;
r) exercita controlul asupra activitatilor din târguri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;
s) conduce serviciile publice locale; asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara; supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social;
s) îndeplineste functia de ofiter de stare civila;
t) emite avizele, acordurile si autorizatiile date în competenta sa prin lege;
t) propune consiliului local spre aprobare, în conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate;
u) numeste si elibereaza din functie, în conditiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptia secretarului; propune consiliului local numirea si eliberarea din functie, în conditiile legii, a conducatorilor regiilor autonome, ai institutiilor si serviciilor publice de interes local;
v) raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasului;
x) organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;
y) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.
(2) Primarul îndeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si însarcinarile date de consiliul local.

Art. 69. – (1) În exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensamânt, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege primarul actioneaza si ca reprezentant al statului în comuna sau în orasul în care a fost ales.
(2) În aceasta calitate primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, în conditiile legii, concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate.

Art. 70. – (1) Primarul deleaga viceprimarului sau, dupa caz, viceprimarilor, prin dispozitie emisa în cel mult 30 de zile de la validare, exercitarea atributiilor ce îi revin potrivit art. 68 alin. (1) lit. j), m), p), r), v), x) si y).
(2) Atributiile de ofiter de stare civila pot fi delegate viceprimarului, secretarului sau altor functionari cu competente în acest domeniu, potrivit legii.
(3) Atributiile ce revin primarului, ca reprezentant al statului, potrivit art. 69, cu exceptia celor de ofiter de stare civila, precum si cele prevazute la art. 68 alin. (1) lit. a)-f), h), i), k), l) si t) nu pot fi delegate.

II. Contact
—————
Telefon: 0730-399233 , 0744-399233
E-mail: primtecuci@yahoo.com;  municipiultecuci@yahoo.com