shopify
analytics tool

Şedinţă ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci la data de 29.12.2016, ora 14

sedinta-consiliul-local-al-municipiului-tecuci

În temeiul art. 39, alin. 1, 3, 5 şi 6 din Legea nr.215/2001, se aduce la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Tecuci, că la data de 29.12.2016, orele 1400, are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în sala de sedinte a U.A.T.  Municipiului Tecuci, din str.1 Decembrie 1918, nr. 66, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local ce urmează a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social, în cursul anului 2017, în condiţiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. Descarcă documentul de AICI
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Tecuci în anul 2017. Descarcă documentul de AICI
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării funcţiei de Administrator public la nivelul Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului. Descarcă documentul de AICI
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Casei de Cultură Tecuci. Descarcă documentul de AICI
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de Funcţii pentru Societatea Zone Verzi Tec S.R.L. prin înfiinţarea unui post de Director Administrativ. Descarcă documentul de AICI
7. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului unic U.A.T.Municipiul Tecuci, prin organul sau deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea domnului Virlanuţă Constantin în funcţia de director administrativ al Societăţii Zone Verzi Tec S.R.L.Tecuci.  Descarcă documentul de AICI
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017. Descarcă documentul de AICI
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi ajustarea tarifelor practicate de Societatea Cimitirul Eternitatea S.R.L. Tecuci pentru activitatea de întreţinere spaţiu cimitir şi a activităţilor de pompe funebre şi similare. Descarcă documentul de AICI
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor percepute de Societatea Zooland Tec S.R.L.Tecuci pentru serviciile prestate în anul 2017.  Descarcă documentul de AICI
11. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru închirierea tractor 200 CP (marca Deutz –Fahr) şi mini încărcător Komatsu ce vor fi practicate de Societatea Zone Verzi Tec S.R.L.Tecuci.  Descarcă documentul de AICI
12. Proiect de hotărâre privind PUZ – Construire clădire birouri şi hala producţie, extravilan, T85, P319/69/4, Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi.  Descarcă documentul de AICI şi AICI
13. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe termen limitat a unui spaţiu cu altă destinaţie Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor Tecuci. Descarcă documentul de AICI
14. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la H.C.L.nr.151 din 28.11.2016 privind punerea la dispoziţia” Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apa Uzată în Judeţul Galaţi în perioada 2014-2020” a terenului pentru reabilitarea şi construirea investiţiilor aferente acestuia. Descarcă documentul de AICI
15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la H.C.L.nr.152 din 28.11.2016 privind punerea la dispoziţia” Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apa Uzată în Judeţul Galaţi în perioada 2014-2020” a terenului pentru reabilitarea şi construirea investiţiilor aferente acestuia –Staţii de pompare –repompare. Descarcă documentul de ANULAT
16. Proiect de hotărâre privind instituirea drepturilor de superficie, uz şi servitute de trecere subterană cu titlu gratuit pe toată durata de viaţă a capacităţilor energetice în favoarea FDEE ELECTRICĂ DISTRIBUŢIE NORD S.D.E.E.GALAŢI”.  Descarcă documentul de AICI
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească locuinţa socială în anul 2017. Descarcă documentul de AICI
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească locuinţa convenabilă în anul 2017. Descarcă documentul de AICI
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinţe sociale proprietatea U.A.T. Tecuci.  Descarcă documentul de AICI
20. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru terenurile şi spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă, proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci.  Descarcă documentul de AICI
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci către Aghiorghiesei Tinca şi Aghiorghiesei Sorin.  Descarcă documentul de AICI
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci către domnul Doscaş Constantin.  Descarcă documentul de AICI
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci către domnul Bajenaru Constantin.  Descarcă documentul de AICI
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci către domnul Pojoga Dragoş Gabriel.  Descarcă documentul de AICI
25. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor activităţi din cadrul Serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Tecuci, de aprobare a caietului de sarcini şi a contractului de delegare a gestiunii prin gestiune directă.  Descarcă documentul de AICI
26. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Ecarisaj al Municipiului Tecuci, aprobat prin H.C.L.nr.120/2013.  Descarcă documentul de AICI
27. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Istrate Alina Mirela. Descarcă documentul de AICI
28. INFORMĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII.

Dispoziţie şedinţă ordinară 29.12.2016 . Descarcă documentul de AICI

Proces verbal şedintă de îndată din 16.12.2016 . Descarcă documentul de AICI

 

PRIMAR,
Cătălin Constantin Hurdubae