shopify
analytics tool

Update: Şedinţa ordinară a Consiliului local Tecuci în data de 27.apr.2017 orele 16

sedinta-consiliul-local-al-municipiului-tecuci

DISPOZIŢIA Nr.578 – Din 25 .04.2017  Privind completarea ordinii de zi a şedintei ordinare, din data de 27.04.2017, orele 16.  Documentul poate fi descărcat de AICI

1.Proiect de hotărâre privind Acordul Consiliului Local pentru achizitionarea unor bunuri ce apartin SC
Piete Zone Verzi SA —in cadrul procedurii de lichidare. Documentul poate fi descărcat de AICI

2.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.114/27.10.2016 de arobare a Studiului de fezabilitate si
indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul reiona1 de dezvoltare a infrastructurii de ap ă
si apă uzată în judetul Galati. Documentul poate fi descărcat de AICI

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare pentru
implementarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati,
in perioada 2014 – 2020. Documentul poate fi descărcat de AICI

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinantarii Proiectului reiona1 de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in ludetul Galati, in perioada 2014 – 2020″. Documentul poate fi descărcat de AICI


Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de 27.04.2017 orele 16, în sala de şedinţe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli prin suplimentare de venituri şi modificarea Programului de Investiţii Publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci pe anul 2017. Documentul poate fi descărcat de AICI.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.4 Cap.2 art.1.6, abrogarea art.2 pct.2 din Cap.3-Anexa nr.4, abrogarea pct. XVI din Anexa nr.2 şi abrogarea pct.1-nr.5 din Anexa nr.3 din H.C.L. Tecuci nr.169 din 29.12.2016 care reglementează stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017. Documentul poate fi descărcat de AICI.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea” Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice aferent Municipiului Tecuci, Judeţul Galaţi. Documentul poate fi descărcat de AICI.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal cuprinzând persoanele fizice care au promovat examenul de atestare că administratori de imobile organizat în data de 29.03.2017 şi eliberarea atestatelor.  Documentul poate fi descărcat de AICI.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii activităţilor Serviciului Public de Salubritate aprobat prin H.C.L.nr.118/2013.  Documentul poate fi descărcat de AICI.
6. INFORMĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII.

a) – Informare privind situaţia Contractului de Concesiune a Serviciului de Iluminat Public în Municipiul Tecuci.  Documentul poate fi descărcat de AICI.
b) – Informarea înregistrată la Consiliul Local Tecuci cu nr.132 din 20.04.2017 la Societatea” Ecoprest Tec S.R.L.” Tecuci.  Documentul poate fi descărcat de AICI.

Dispoziţia şedinţei ordinare din data de 27.04.2017 poate fi descărcată de AICI

Procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 14.04.2017 poate fi descărcat de AICI.

P R I M A R,  Cătălin Constantin Hurdubae