shopify
analytics tool

Sinteza rezultatelor acţiunilor de control desfăşurate la Pieţe Zone Verzi SA Tecuci – 09-10_2014

Control-curtea-de-conturi-Piete-zone-verzi-Tecuci-2014

Astăzi vă prezentăm rezultatele controlului făcut la SC Piețe Zone Verzi SA Tecuci. Perioada efectuării acţiunii de audit/control: 04.09-10.10.2014. Răspundem în acest fel şi nemulţumirii exprimate de consilierii Ciocănel Adriana (PNL) şi Ciubucciu Emil (PNL) în ultima şedinţă a Consiliului local. Atenţie maximă la Măsurile dispuse!


Control-curtea-de-conturi-Piete-zone-verzi-Tecuci-2014-1

Control-curtea-de-conturi-Piete-zone-verzi-Tecuci-2014-2

Control-curtea-de-conturi-Piete-zone-verzi-Tecuci-2014-3

Varianta TEXT:

1.Denumirea acțiunii de audit/control efectuată: „Controlul situaţiei, evoluţiei şi modului de
administrare a patrimoniului public şi privat al UAT de către RA de interes local şi SC cu capital
integral sau majoritar al UAT „ .
2. Perioada efectuării acțiunii de audit/control: 04.09-10.10.2014
3. Informații sintetice privind indicatorii bugetari ai entității verificate

6.Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi

Prin Decizia nr.83/07.11.2014, conducerea Camerei de Conturi judeţ Galaţi a decis:
1. Dispunerea măsurilor legale în vederea calculării, evidenţierii, urmăririi şi încasării
veniturilor din exploatare reprezentând penalităţi de întârziere datorate de locatari pentru neplata la
termen a chiriei, conform contractelor de închiriere încheiate.
2. Aducerea la cunoştinţa acţionarului unic Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul
Tecuci a situaţiei financiare a societăţii, pentru a decide asupra legalităţii acţiunilor de urmat şi
pentru a evita radierea societăţii până la recuperarea tuturor creanţelor cuvenite entităţii, cu
încasarea de către Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galaţi a fondurilor publice alocate de
la bugetul local (împrumut, dividende, impozite, taxe etc.).
3. Restituirea la bugetul local al Unităţii Administrativ-Teritorială Municipiul Tecuci a
contribuţiei primite în baza Convenţiei nr. 14378/PJ/21.05.2013 privind finanţarea unor lucrări de
interes public, care nu a fost utilizată potrivit destinaţiei aprobate, precum şi plata dividendelor
constituite din profitul net al anului 2012, cuvenite acţionarului unic Unitatea Administrativ-Teritorială
Municipiul Tecuci, sume la care se vor adăuga beneficiile legale nerealizate, sub forma dobânzii legale, respectiv a dobânzii legale penalizatoare.
4. Luarea măsurilor legale pentru:
a) anularea (rezilierea) Convenţiei nr. 807/13.09.2013 încheiate între S.C. Pieţe Zone Verzi S.A. Tecuci şi S.C. Cimitirul Eternitatea S.R.L. Tecuci, prin care s-au cesionat în mod nelegal contractele de prestări servicii pentru locurile de înhumare în cadrul Cimitirului Eternitatea din Municipiul Tecuci;
b) înregistrarea în evidenţa contabilă a sumei de 135.838 lei, drept obligaţie de plată, ca urmare a neonorării prevederilor contractuale referitoare la executarea de lucrări la monumentele funerare şi pentru reflectarea printre creditorii entităţii a plătitorilor acestor sume;
c) inventarierea tuturor contractelor de executare de lucrări la monumentele funerare, pentru a identifica stadiile de realizare a acestora, eventualele avansuri încasate şi luarea măsurilor legale ce se impun.
Dacă în urma inventarierii se constată că lucrările la monumentele funerare nu justifică sumele încasate cu titlu de avans din partea clienţilor, lucrările neexecutate constituie prejudiciu ce trebuie recuperat, inclusiv de la persoanele răspunzătoare de neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu prevăzute în actele normative ori actele de uz intern (fişa postului, regulament de organizare şi funcţionare, contract individual de muncă, contract lichidator etc.).
5. Dispunerea măsurilor legale pentru
-recuperarea bunurilor proprii ale S.C. Pieţe Zone Verzi S.A. Tecuci de natura mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar date în folosinţă gratuită şi pentru valorificarea acestora prin vânzare;
– luarea măsurilor legale de identificare a tuturor veniturilor obţinute fără drept din închirierea bunurilor proprii ale S.C. Pieţe Zone Verzi S.A. Tecuci şi recuperarea acestora;
– luarea măsurilor legale de recuperare a cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe şi a cheltuielilor cu impozitul pe clădiri datorat bugetului local al Municipiului Tecuci pentru bunurile proprii ale S.C. Pieţe Zone Verzi S.A. Tecuci date în folosinţă gratuită.
6. Dispunerea măsurilor legale pentru stabilirea, înregistrarea în evidenţa financiar-contabilă şi urmărirea în vederea încasării a veniturilor din exploatare reprezentând contravaloarea modernizărilor efectuate de entitate la bunurile administrate în baza Contractului de concesiune nr. 87980/08.11.2010 încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tecuci şi S.C. Pieţe Zone Verzi S.A. Tecuci şi se va solicita concedentului exercitarea dreptului său de preemţiune.